I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu.
 2. Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie wskazanym w punktach 2 i 3 załącznika 1 do Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem wskazanym w punkcie 4 załącznika 1 do Regulaminu., na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.
II. UCZESTNICTWO
 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY
 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
 3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać tylko drogą telefoniczną.
 6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
 8. Odbiór nagród możliwy jest w poniedziałki oraz środy w godzinach 9 – 21.
 9. Odbiór nagród nie jest możliwy w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień oraz grudzień.
 10. W przypadku nie pojawienia się na wizycie umówionej na zabieg wybrany ze zdobytych punktów programu lojalnościowego oraz nie odwołanie jej w czasie do 24 godzin przed jej terminem nie ma możliwości ponownego użycia wykorzystanych punktów.
 11. Klient ma obowiązek pojawić się na zabiegu punktualnie. Spóźnienie klienta na zabieg spowoduje jego skrócenie o ten czas lub w przypadku braku możliwości wykonania usługa nie zostanie wykonana.
V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazny w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA WEDŁUG WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ROZWOJU Z GŁÓWNYM INSPEKTORATEM SANITARNYM OBOWIĄZUJĄCY W SALONIE MADAME KATRINA CLINICA ESTETICA W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

1. Klient zapisuje się na usługi wyłącznie telefonicznie lub online.
2. Klient powinien rozważne zaplanować i umówić swoje wizyty tak aby maksymalnie jak najwięcej usług było wykonywane w jednym dniu, aby uniknąć długiego okresu oczekiwania na ponowny zapis.
3. Personel kontaktuje się telefonicznie z klientem w dniu poprzedzającym planowaną wizytę w celu jej potwierdzenia i przeprowadzenia wywiadu epidemicznego.
4. Klient przychodzi punktualnie. Nie ma możliwości spóźnień ze względu na poprzedzającą i kończącą usługę procedurę dezynfekcji.
5. Klient przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących i dzieci.
6. Klient w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu nosi swoją osłonę nosa i ust oraz wydane w salonie rękawiczki ochronne i przyłbice lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcje, jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala.
7. Zaleca się posiadanie własnych środków ochrony osobistej (maseczka ochronna).
8. Klient dezynfekuje i myje dłonie według zasad BHP.
9. Klient nie używa telefonu komórkowego w trakcie wykonywania usług.
10. W salonie może przebywać maksymalnie 4 klientów.
11. Poczekalnia jest całkowicie wyłączona z użytku.
12. W przypadku złego samopoczucia klient w możliwie jak najszybszym czasie odwołuje wizytę.
13. Klient dostosowuje się do wszystkich zaleceń sanitarnych personelu.
14. Krótkie zabiegi do 30 minut (między innymi: henna, regulacja, depilacja twarzy) wykonujemy w połączeniu z dłuższymi zabiegami. Nie ma możliwości wykonania pojedynczego zabiegu do 30 minut (nie chcemy pobierać dodatkowej opłaty dezynfekcyjnej). Wyjątkiem może być wykonanie wyżej wymienionych krótkich zabiegów na koniec dnia pracy.
15. Moment zapisu na zabieg oznacza, że zapoznali się Państwo i akceptują nowe zasady postępowania oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.
16. Przypominamy, że w okresie letnim nie ma możliwości wykonania zabiegów z punktów Programu Lojalnościowego o czym mowa w regulaminie Programu.
17. Klient jest świadomy możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z korzystaniem z usług w okresie zagrożenia epidemicznego, które występuje pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności i zwalnia salon Madame Katrina Clinica Estetica z ewentualnej odpowiedzialności. Wobec świadomości istnienia takiego ryzyka klient nie będzie dochodzić względem salonu roszczeń odszkodowawczych związanych z ewentualnym zakażeniem wirusem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W SALONIE MADAME KATRINA CLINICA ESTETICA

1. Godziny otwarcia
- Gabinet Madame Katrina Clinica Estetica czynny jest w poniedziałki w godzinach 13.00-21.00 i od wtorku do piątku w godzinach: 9.00-21.00. W wyjątkowych sytuacjach godziny otwarcia mogą być zmienne, o czym wcześniej poinformujemy na drzwiach wejściowych Kliniki.
2. Rezerwacja terminu wizyty
- Klient rozważnie zapisuje się na wizytę (w czasie i w dniu kiedy będzie dyspozycyjny).
- Istnieje możliwość zapisania się na wizytę drogą telefoniczną, online https://madame-katrina.halo24.pl/umow-sie lub osobiście.
- Klient na życzenie otrzymuje wizytówkę z zapisaną datą i godziną wizyty.
- Klient otrzymuje przypomnienie o wizycie drogą sms lub mailową na 24h przed wizytą (jeśli wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości). Obowiązkiem klienta jest wysłanie sms o treści TAK – jeśli potwierdza wizytę lub NIE – jeśli nie potwierdza wizyty. UWAGA! Nieodesłanie wiadomości nie jest równoznaczne z niepotwierdzeniem i anulowaniem wizyty!
- Klient potwierdza przybycie na wizytę do godziny 20.00 dnia poprzedzającego wizytę.
- Brak odesłania wiadomości o treści potwierdzającej wizytę do godziny 20.00 dnia poprzedniego jest równoznaczny z anulowaniem wizyty oraz konsekwencjami wynikającymi z brakiem odwołania rezerwacji z odpowiednim wyprzedzeniem(wspomniane dalej).

3. Odwołanie wizyty
- W momencie braku możliwości stawienia się na umówiony termin Klient niezwłocznie odwołuje wizytę (najpóźniej do 24h przed terminem wizyty bez ponoszenia kosztów) i/lub przenosi na inny termin.
- Klient zobowiązany jest do zapłaty ZADADKU w wysokości 100zł do 60min. od zarezerwowania wizyty. Dotyczy to zarówno rezerwacji online, telefonicznych oraz przez inne komunikatory.
- W przypadku chęci rezerwacji wizyty online, która ma zostać opłacona bonem podarunkowym lub wykupionym wcześniej karnetami, należy wpisać jego kod w oknie na dole strony przeznaczonej do przedpłaty (link w sms lub mail)..
- Po zarezerwowaniu przez recepcję lub portal online Halo24 terminu, Klient otrzymuje wiadomość sms i/lub mail z prośbą o dokonanie przedpłaty oraz linkiem do płatności (przelew lub blik)
- W momencie niedokonania przez Klienta zapłaty zadadku, wizyta zostaje automatycznie odwołana.
- Brak odwołania lub zmiania terminu wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny przed zaplanowaną wizytą lub brak stawienia się na zaplanowanym terminie, bez wcześniejszego odwołania skutkuje BRAKIEM ZWROTU wpłaconego zadatku.
- Odwołanie wizyty lub zmianę terminu uwzględniamy wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny.

4. Korzystanie z usług
- Klinika Madame Katrina oferuje usługi z zakresu zabiegów na twarz i ciało, medycyny estetycznej, manicure, pedicure, podologii, depilacji laserowej, makijażu permanentnego, masażu, kosmetyki. Aktualna oferta dostępna jest na stronie madamekatrina.pl.
- Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie.
- Za usługi świadczone w Klinice płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
- Na terenie Kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Na terenie Kliniki nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe, wnoszące alkohol lub jakiekolwiek substancje odurzające. O opuszczenie Kliniki mogą być poproszone osoby zachowujące się agresywnie lub niestosownie.
- W trakcie wszystkich zabiegów wykonywanych w obrębie twarzy, szyi i dekoltu oraz zabiegów z wykorzystaniem fali radiowej klient nie może korzystać z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych. Bardzo prosimy o wyciszanie telefonów oraz pozostawianie ich w przeznaczonych do tego miejscach (wskazanych przez kosmetologa bądź recepcjonistkę).
- Klient odpowiada za swoje rzeczy i przedmioty pozostawione w Klinice. Pracownicy Kliniki nie odpowiadają̨ za rzeczy i przedmioty pozostawione przez Klienta bez nadzoru.
- Klient ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowane przez siebie uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Madame Katrina Clinica Estetica.

- Wszystkie usługi świadczone w Salonie Madame Katrina Clinica Estetica nie są świadczeniami lekarskimi, a porady udzielane przez pracowników salonu nie są poradami lekarskimi.

- Klient przed usługą wypełnia kartę zabiegową i podpisuje zgodę na wykonanie zabiegu.
- Klient nie zataja żadnych informacji przed osobą przeprowadzającą zabieg (w szczególności o przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu) i oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe.
- Klient przychodzi na umówioną wizytę punktualnie.
- Spóźnienie klienta skutkuje skróceniem czasu usługi lub odmową wykonania usługi.
- Spóźnienie klienta nie może wpływać na opóźnienie kolejnej usługi.
- Kwota skróconej usługi wynosi 100% usługi o standardowym czasie trwania.
- Klient informuje telefonicznie o ewentualnej możliwości spóźnienia.
- W wyjątkowych sytuacjach pracownik salonu Madame Katrina Clinica Estetica może przedłużyć wykonywanie usługi, co wiąże się z oczekiwaniem kolejnego Klienta w poczekalni. Z racji pracy na żywym organizmie, naturalnym jest wystąpienie pewnych nieplanowanych zdarzeń losowych, które mogą zaistnieć pomimo prawidłowo zaplanowanego czasu usługi. Bardzo prosimy o wyrozumiałość.
- O opóźnianiach ze strony Kliniki, klient zostaje poinformowany telefonicznie jeśli jest to możliwe lub jeśli opóźnienie nie przekracza 15min. klient zostanie poinformowany bezpośrednio po przybyciu.
- Personel zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanej usługi do 24h przed jej planowanym terminem lub w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od salonu, w dniu zarezerwowanej usługi.
- W Klinice obowiązuje lista zapisów rezerwowych, w przypadku odwołania wizyty przez klienta, zainteresowana osoba niezwłocznie dostanie informację o zwolnieniu się terminu.
- Każda oferta promocyjna ma swój odrębny regulamin.
- W Klinice jest możliwość zakupu voucherów podarunkowych, które mają dwu miesięczną datę ważności.

5. Reklamacje
- Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
- Reklamacje zgłaszane są w formie ustnej lub pisemnej.
- O rozpatrzeniu reklamacji decyduje właściciel lub osoba upoważniona.
- Reklamacja manicure i pedicure możliwa jest do 5 dni od świadczonej usługi w zakresie zależnym od metody wykonywanej usługi. Przed wykonaniem usługi klient ma możliwość zapoznania się z trwałością oraz efektami wynikającymi z poszczególnych usług.
- Rozpatrzenie reklamacji trwa do 14 dni roboczych.

6. Poufność informacji
- Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej:”RODO”)
- Gabinet Madame Katrina Clinica Estetica informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę.
- Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Madame Katrina Clinica Estetica na piśmie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zawsze w dowolnym czasie można wypisać się w formie pisemnej, kierując na adres e-mail: salonmadamekatrina@gmail.com

REGULAMIN KORZYTANIA Z PROMOCYJNYCH PAKIETÓW ZABIEGOWYCH
1. Zakup pakietu zabiegowego honorowany jest rabatem. Pierwszy zabieg z pakietu można rozpocząć bezpośrednio po dokonaniu płatności za całą serię „z góry”.
2. Zakup pakietu w promocyjnej cenie zobowiązuje klienta do przestrzegania zaleceń prowadzącego kosmetologa m. in. zachowanie należnych odstępów między zabiegami oraz wykorzystanie całego pakietu tak, aby rezultaty były najkorzystniejsze dla klienta.
3. O dacie ważności każdego pakietu klient jest informowany podczas jego zakupu. Data ta jest zależna od zachowania należnych odstępów między zabiegami. Data ważności ustalana jest zawsze pod względem optymalnej częstotliwości zabiegowej, co oznacza, że pakiet można zrealizować szybciej o ile technologia używana w trakcie zabiegu na to pozwala. Z przyczyn losowych tj. choroba, istnieje możliwość przedłużenia czasu realizacji pakietu o dwa tygodnie.
4. Rabat przyznawany do pakietu zabiegów wyklucza wszelkie wymiany zabiegów na inne w tej cenie.
5. Zakup pakietu zabiegów zobowiązuje do zapłaty za całość „z góry".
6. Promocje nie łączą się ze sobą.
7. W razie rezygnacji z wizyty z pakietu należy poinformować recepcję Kliniki Madame Katrina telefonicznie lub sms-owo, nie później niż na 24 godziny przed planowaną wizytą.
W przypadku braku odwołania wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem, wizyta uznana jest jako zrealizowana i nie ma możliwości jej powtórnego wykorzystania.
8. Terminy wizyt zabiegów z pakietu należy ustalić z góry aby móc wykorzystać pakiet w dogodnym dla siebie terminie z zachowaniem prawidłowych odstępów zabiegowych. Niestosowanie się do tego punktu może skutkować brakiem możliwości ustalenia dogodnych dla Klienta terminów.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH
1. Vouchery Upominkowe wystawiane są przez Madame Katrina Clinica Estetica i upoważniają do skorzystania z usług w Klinice Madame Katrina (wyłączając usługi depilacji laserowej i makijażu permanentnego).
2. Vouchery wydawane są w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę lub w formie pudełka. Wzory Voucherów dostępne są w Recepcji Kliniki.
3. Vouchery upoważniają do skorzystania z usług w Madame Katrina Clinica Estetica w Krakowie przy ul. Chmieleniec 2B/LU9 zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Voucheru.
4. Vouchery można nabyć w formie OPEN tzn. do wykorzystania na dowolnie wybraną w danej kwocie usługę lub wykupić konkretny zabieg.
5. Vouchery można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od typu zaproszenia przez okres 2 miesięcy od daty zakupu.
6. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją Madame Katrina Clinica Estetica tel. 577 787 377, mailowo: salonmadamekatrina@gmail.com lub osobiście w Klinice. Podczas rezerwacji wizyty, należy poinformować Recepcję o chęci zrealizowania Voucheru.
7. Voucher jest ważny przez okres 2 miesięcy od daty zakupu Voucheru. Nie ma możliwości przedłużenia daty ważności Voucheru. Termin ważności jest wpisany w Voucher, a po jego upływie nie będzie możliwości realizacji Voucheru.
8. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.
9. Niewykorzystany Voucher lub jego niezrealizowana część przepada z chwilą wygaśnięcia terminu ważności.
10. W razie braku odpowiedniego odwołania terminu zarezerwowanej wizyty opłacanego Voucheru (wg. ogólnego regulaminu korzystania z usług Madame Katrina Clinica Estetica) Voucher uznany zostaje za zrealizowany.
11. Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z usługi.
12. Voucher jest ważny na usługi lub kwotę oznaczoną na Voucherze.
13. Płatność Voucherem nie łączy się z promocjami i rabatami.
14. W razie konieczności Voucher może być przeniesiony na inną osobę, usługa zostanie zrealizowana dla okaziciela bonu.
15. Voucher nie może być wymieniony na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Voucherów, które opiewają na kwotę niższą niż wartość wykorzystanych usług.
16. Vouchery nie podlegają zwrotowi.
17. Istnieje możliwość zamiany zabiegów, na które wystawiony został Voucher, w tej samej kwocie lub wyższej za dopłatą.
18. Istnieje możliwość realizacji Voucherów na usługi o wyższej wartości, za dopłatą różnicy kwoty.
19. W przypadku utraty lub zniszczenia Voucheru, Madame Katrina Clinica Estetica nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Salon Kosmetyczny Madame Katrina Clinica Estetica.
2. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Gabinet Madame Katrina Clinica Estica. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie następuje poprzez wypełnienie danych w Karcie Klienta podczas pierwszej wizyty lub po zgłoszeniu w recepcji.
3. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
4. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
5. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
6. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta tylko w siedzibie Organizatora.
7. Program lojalnościowy - działanie mające na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu usług u Organizatora, a także promują Organizatora w określony przez niego sposób.
8. Nagroda – rabat na usługę lub towar przyznawany adekwatnie do ilości zgromadzonych punktów (z wyłączeniem usług depilacji laserowej i makijażu permanentnego).
9. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
10. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
11. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
12. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
13. Przyznawanie punktów nie łączy się z innymi promocjami np. zakupem karnetów honorowanych rabatami.
14. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
15. Odbiór nagród możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 21.
16. Punkty otrzymane w danym roku, będzie można realizować do 31 grudnia. Pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego będzie dniem, w którym niewykorzystane punkty zostaną wyzerowane, dlatego należy przestrzegać tego terminu. Przywrócenie punktów za poprzedni rok nie będzie możliwe.
17. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji mailowej oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
18. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu.

NAGRADZANE AKTYWNOŚCI W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
• Przystąpienie do programu lojalnościowego – 50 pkt.
• Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 5 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 5 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług).
• Skuteczne Polecenie Organizatora - 200 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
• Z okazji urodzin - 100 pkt.
• Z okazji imienin - 100 pkt.

NAGRODY
Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu Lojalnościowego umożliwia wymianę Punktów na następujące Nagrody:
01. Bon kwotowy na zakup produktów lub usług o wartości 20 zł - 10000 pkt
02. Bon kwotowy na zakup produktów lub usług o wartości 40 zł - 20000 pkt
03. Bon kwotowy na zakup produktów lub usług o wartości 120 zł - 60000 pkt
04. Bon kwotowy na zakup produktów lub usług o wartości 500 zł - 200000 pkt


Naszą najlepszą wizytówką są zadowoleni klienci!